Tillvägagångssätt till mästarna genom meditation (bokstav VIII), av den tibetanska mästaren Djwhal Khul

  • 2012
Innehållsförteckning dölja 1 Bokstäver om ockult meditation av tibetanska mästaren Djwhal Khul 2 BREV VIII 3 ANVÄNDNING TILL LÄRARE TILL MEDITATION 4 DU KAN Hämta HÄLLE BOKEN FRÅN HERR:

Bokstäver om ockult meditation av tibetanska mästaren Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

BREV VIII

ANVÄNDNING TILL Lärare genom meditation

1. Vem är mästarna?

2. Vad innebär tillgång till lärare

a. ur studentens synvinkel

b. ur befälhavarens synvinkel?

3. Metoder för att närma sig mästarna under meditation.

4. Effekten av denna åtkomst i alla tre plan.

12 september 1920.

Sök efter målet.

Idag kommer jag att kunna ta itu mer med mästarna och hur man kan komma åt dem genom meditation. Jag vet att det här ämnet ligger mycket nära ditt hjärta och hjärtat hos dem som oroligt följer det inre ljuset. Jag kommer att utveckla det på ett sådant sätt att i slutet av detta brev kommer mästarna att vara mer verkliga än någonsin för dig, eftersom du har förstått bättre vad det innebär att närma sig dem; metoden att göra det blir enklare; Effekten som denna kontakt kommer att ge kommer att manifestera sig i livet på ett sådant sätt att man ivrigt försöker uppnå den omedelbart och praktiskt. Därför, som vi har gjort i andra fall, kommer vi att klassificera vårt ämne i undertexter och uppdelningar:

1. Vem är mästarna?

2. Vad innebär tillgång till lärare

a. ur studentens synvinkel

b. ur befälhavarens synvinkel?

3. Metoder för att närma sig mästarna under meditation.

4. Effekten av denna strategi på alla tre plan.

Överallt i världen känns önskan som driver människan att leta efter någon som förkroppsligar hans ideal. Till och med de som inte erkänner befälhavarnas existens söker ett ideal och sedan visualiserar det, förkroppsligat i någon form, på det fysiska planet. Kanske föreställer de sig själva som exponenter för den ideala handlingen eller ser någon stor filantrop, framstående forskare, anmärkningsvärd konstnär som inkarnerande Hans högsta uppfattning. Människan, helt enkelt för att han är fragmentarisk och ofullkomlig, har alltid känt i sig själv impulsen att leta efter någon som är större än sig själv. Detta tvingar honom att återvända till mitten av sin varelse och tvingar honom att ta vägen tillbaka till Omni-Yo. Under tiderna stiger den förlorade sonen alltid upp och återvänder till Fadern, och minnet om Faderns hem och hans härlighet förblir alltid vilande i hans minne. Men det mänskliga sinnet är så att sökandet efter ljus och idealet är logiskt långt och svårt. Ibland ser vi det genom ett mörkt glas, men sedan ansikte mot ansikte. Nu ser vi, flyktigt genom fönstren som vi ibland korsar när vi går upp i den evolutionära skalan, till varelser större än oss, som sträcker sig en hjälpande hand och uppmuntrar oss att kämpa modigt om vi vill komma dit de De har kommit.

Vi presenterar den skönhet och härlighet som omger oss, och som vi fortfarande inte kan njuta av; vår vision passerar flyktigt och vi når sådan härlighet i ett sublimt ögonblick, att förlora den igen och sjunka igen i det mörka mörker som omger oss. Men vi vet att det och utöver det finns något önskvärt; upptäck att mysteriet med det yttre undern bara kan uppnås genom att dra sig tillbaka internt, tills vi hittar medvetandeens centrum som vibrerar i harmoni med de svagt uppfattade underverk och med de strålande själarna som kallar sig själva Våra äldre bröder. Endast genom att trampa på de yttre kuverten som slöser och döljer det inre mitten når vi målet och hittar de varelser vi söker. Först när vi har behärskat alla former och utsatt dem för den inre Gudens äldre kan vi hitta Gud i allt, eftersom kuverten där vi rör oss på att vara plan är de enda som döljer oss från Den inre Guden och skiljer oss från dem i vilka denna Gud överskrider alla yttre former.

En storinitierad som uttryckte vad jag säger här, lägger till andra ord med strålande sanning: Då kommer vi att känna oss själva som vi är kända. Framtiden gäller för var och en för alla som kämpar ordentligt: ​​han tjänar osjälviskt och mediterar på den ockulta metoden, löfte om att han kommer att känna dem som har full kunskap om den som kämpar. Här ligger hoppet hos den som studerar meditation. När han kämpar, misslyckas, uthåller och arbetar repeterande dag efter dag, är den svåra uppgiften att koncentrera och kontrollera sinnet, i den inre aspekten de som känner honom och med hård sympati a, observera de framsteg du gör.

Kom ihåg den första delen av observationerna gjorda av det initierade, där han indikerar de medel som mörkret försvinner och kunskapen om de stora varelserna når. Han betonar att endast genom kärlek är vägen för ljus och kunskap reste. Varför betonar du kärlek? Eftersom målet för alla är kärlek och det ligger fusion. För att vetenskapligt förklara, vad som ofta är en tvetydig känsla, kan vi uttrycka det på följande sätt: När den vibrationen uppnås, analog med Rayode Love-Wisdom (den gudomliga strålen), kontaktas med Lords of Love, det är känt att mästarnas mästare och möjligheten att penetrera medvetandet om de stora varelserna och alla våra bröder, oavsett deras rang, blir en verklighet av manifestation.

Detta är den väg som var och en måste följa, och metoden är meditation. Lameta är perfekt kärlek och visdom; stegen att vidta består av att övervinna i alla tre planen en delplan efter den andra; metoden är ockult meditation; belöningen är den kontinuerliga utvidgningen av medvetenheten, som slutligen sätter människan i perfekt relation med sitt eget ego, med de andra Yoesna, med Mästaren som har tilldelats och medvetet väntar på honom, med de avancerade lärjungarna och initierar, med vilka Han kan komma i kontakt inom mästerns aura, tills han äntligen tar kontakt med One Initiator, är antagen till hemlighetsplatsen och känner till mysteriet som ligger till grund för samvetet.

14 september 1920.

1. Vem är mästarna?

Det kommer att vara av värde att överväga frågan om tillgång till mästarna genom meditation. Jag kommer att börja med några grundläggande uttalanden om mästarna och den plats de upptar i evolutionen. Därför kommer jag att diskutera den första punkten. På detta sätt kommer jag att exponera för de som läser dessa brev några idéer om hans hierarki, hans omfattande utveckling och hans arbetsmetoder. Naturligtvis innehåller mycket av det jag säger inget nytt eller viktigt. De saker som närmast berör oss och som vi är mest bekanta med, är de som vi ofta förbiser och de mörkaste för vår resonemang.

Vismästaren är en som har gått den femte inledningen. I själva verket betyder detta att hans samvete har nått en sådan expansion, att det inkluderar den femte världen eller den andliga världen. Han har tagit sig igenom de fyra lägre områdena: mineralet, grönsaken, djuret och människan, och genom meditation och service har han utvidgat sitt medvetandecentrum till att omfatta andens plan.

Visdomens mästare är en som har överfört polarisationen från de tre atomerna i personlighetslivet - ingår i kausalkroppen - till de tre atomerna i den spirituella triaden. Medvetet är det abstrakt ande-intuition-sinne eller atma-budi-manas, inte potentiellt utan i full effektiv kraft, uppnås genom erfarenhet. Estolo har, som sagt tidigare, uppnått med meditationsprocessen.

Visdomens mästare är en som inte bara har hittat egos ackord utan också monadens fulla ackord och därför kan trycka på variationerna på alla sedlar, från det lägsta till det monadiska planet. Detta betyder esoteriskt att du har utvecklat kraften att skapa och kan utfärda motsvarande anteckning till varje plan och bygga vidare på den. Denna kraft att upptäcka - först anteckningarna från det monadiska ackordet och sedan använda dessa toner i det konstruktiva arbetet - förverkligas först genom meditationen som utövas enligt den ockulta metoden, balanserad av den tjänst som tillhandahålls kärleksfullt.

Visdomens mästare är en som kan tillämpa lagen i alla tre världar och behärska allt som utvecklas på dessa plan. Genom att lära sig sinnets lagar, genom att utöva meditation, expanderar Mästaren dessa lagar för att omfatta lagarna i det universella sinnet, såsom uttryckt i den lägre manifestationen. Sinnets lagar lärs meditation och tillämpas i livets tjänst, en logisk konsekvens av sann kunskap.

Vismästaren är en som har gått från Classroom of Learning till Classroom of Wisdom; Han har slutfört de fem graderna, han har överfört det undre sinnet till ett rent och makulalt sinne och lust till intuition och översvämmat sitt medvetande med ljuset från den rena Anden. Meditationens disciplin är det enda sättet detta kan göras på.

Visdomens mästare är en som genom den kunskap som förvärvats genom de fem sinnena har lärt sig att det finns en syntes och har smält samman de fem sinnena i de två synteterna, som markerar förverkligandet i solsystemet. Genom meditation justeras den geometriska känslan av proportioner, betydelsen av värdena upptäcks tydligt och genom sådan omjustering och igenkänning sprids illusionen och verkligheten är känd. Meditationspraxisen och den inre koncentrationen som genomförs i den ökar medvetenheten om formelns värde och dess verkliga användning. Det är därför som kontakt skapas med verkligheten, och de tre världarna kan inte längre fånga oss.

Visdomens mästare är en som känner till innebörden av samvete, liv och ande och kan komma direkt, med minsta motstånd, till "hans faders sköte, i himlen." Tillvägagångssättet till linjen med minst motstånd, den direkta vägen, upptäcks genom att öva meditation.

Visdomens mästare är en som har förvandlat sig själv, från femfaldig till tredubbla och tredubbla till dubbla. Han har blivit den fempekade stjärnan, och när den tid har kommit ser han henne skina på One Initiator och observerar henne i alla de som har nått samma position. Han har helgat (i esoterisk mening) kvartäret och använt det som en grundsten, på vilken Salomos tempel står. Det har kommit framför själva templet och kommit att anse det som en begränsning. Den har lämnat sina begränsande väggar och har trängt in i triaden. Han har gjort det alltid med hjälp av den ockulta metoden, det vill säga medvetet och med full kunskap om varje steg som tagits. Han lärde sig betydelsen av varje begränsande form, antog kontroll och tillämpade lagen i det plan som motsvarar formen. Efter att ha överskridit formuläret avfärdade han det för andra överordnade. Således fortsätter han ständigt genom formens offer och död. Erkänna att hon alltid fängslar, att man ständigt måste offra och måste dö så att det inre livet utvecklas snabbt framåt och uppåt. Uppståndelsens sätt förutsätter korsfästelse och död; sedan leder det till berget där uppstigningen kommer att äga rum. Under meditation kan du uppskatta och känna till livets värde och formens begränsningar, och genom kunskap och service kan livet befria sig från allt som begränsar och låser sig.

Visdomens mästare är en som har beslutat att stanna kvar på denna planet för att hjälpa sina medmän. De som når den femte inledningen är mästare i visdom, men inte alla stannar kvar som tjänare i loppet. Vissa åtar sig andra verk av lika stor eller större betydelse. För allmänheten innebär detta uttryck att vissa lärare bestämmer sig för att stanna kvar och begränsa sig till förmån för dem som försöker gå framåt i evolutionär skala. Genom meditation uppnår Mästaren sitt mål och genom meditation (något som ofta inte förstås) eller manipulering av mental materia och genom hans prestationer på rasens mentala kroppar utför han arbetet som hjälper den evolutionära processen .

Visdomens mästare är en som har fått den första initieringen som kopplar honom till det stora brödraskapet i Sirius, och som sagt, han är en första gradsinitierad i Grand Lodge. Den har nått en medvetenhetsutvidgning som har gjort det möjligt att komma i kontakt med många sektorer i solsystemet. Nu har han framför sig ett stort område med utvidgningar som så småningom kommer att ta honom bortom systemets medvetande, mot något mycket större och bredare. Du måste börja lära känslorna av kosmisk meditation, som gör att du kan gå in i det medvetande som är längre än hur mycket vi kan tänka oss.

Visdomens mästare är en som agerar medvetet, som en del av den himmelska mannen, till vars kropp han kan tillhöra. Förstå lagarna som styr grupper och gruppsjälar. Han styr själv medvetet en gruppsjäl (en grupp som är på väg till återvändande, sammansatt av många människorsöner) och känner till dess rättmätiga plats i systemets kropp. Han vet också att centrum i den himmelska människans kropp, genom vilken den harmoniska vibrationen mellan honom och hans grupp upprätthålls, och leder honom att förhålla sig till andra grupper i samma kropp, enligt vissa lagar. Studenten som reflekterar kommer att inse hur användbar meditation är, som förberedelse för denna aktivitet, eftersom det är det enda sättet att överskrida alla känslor av separativitet och esoteriskt förstå enhet med våra medmän.

Visdomens mästare är den som vissa maktord har anförtrott i kraft av det utförda arbetet. Genom dessa ord gäller lagen för andra utvecklingar än mänskliga och samarbetar därmed med logosens aktivitetsaspekt. Således smälter hans samvete med det från den tredje logotyperna. Genom dessa ord hjälper han till i konstruktionsarbetet och i den sammanhängande manipuleringsansträngningen för de andra logotyperna; den inkluderar den inre handlingen av tyngdlagen (eller attraktion och avvisande) som styr alla funktionerna i den andra Logoïco-aspekten. Genom dessa ord samarbetar han i arbetet med de första logotyperna, och efter att ha tagit de sjätte och sjunde initieringarna (som han inte alltid uppnår) lär han sig betydelsen av Will, som den tillämpas i systemet. Dessa ord kommuniceras till honom muntligt och genom klärvojans kraft, men initiativet måste upptäcka dem för sig själv när han når det atmiska medvetandet ... och använder det.

Genom att utveckla denna medvetenhet genom intuition kan licentiatet ta kontakt med poolen av kunskap som är inneboende i Monaden och därmed lära sig orden om makt. Denna kapacitet förvärvas först efter att världenes herre tillämpar Scepter of Initiation. Därför utökar visdomsläraren i de högre stadierna av ockult meditation sin kunskap. Ditt samvete förblir inte estetiskt, men varje dag är mer omfattande.

Visdomens mästare är den som har erhållit rätt genom vibrationslikhet att arbeta med hierarkiets guider på denna planet, tillsammans med andra planeter anslutna till vår kedja . När han har fått andra initiativ kan han ta kontakt med de sju planetlogorna och arbeta tillsammans med dem, och inte bara med de tre som kontrollerar de relaterade kedjorna, att kunna täcka hela systemet, eftersom hans medvetande har expanderat till att omfatta alla objektivt solsystem.

Jag kunde lista andra definitioner och belysa saken mer bredt, men med det som sades idag, tillräckligt. Den punkt som en mästare når är endast relativt hög, eftersom det måste komma ihåg att när han når den bevisar han att den verkligen är underlägsen, jämfört med det perspektiv som sträcker sig före honom. Varje medvetenhetsutvidgning och varje steg i skalan gör inte mer än att öppna innan den initierar en annan sfär som måste inkludera och ytterligare ett steg som måste gå framåt. Varje initiering som uppnås avslöjar endast andra högre uppnåenden, så att punkten aldrig nås där aspiranten (vara en vanlig man, initierad, mästare, Chohan eller Buddha) kan förblir i statiskt skick och kan inte fortsätta. Till och med Logos Själva strävar efter att nå, och den till vilken Logos strävar, i sin tur strävar efter att nå en annan överlägsen honom.

Det som händer i systemet upprepas i de kosmiska planen och det som lärs sig här måste läras igen, i mer omfattande skala, i själva kosmos. Denna idé innehåller inspiration och utveckling, inte trötthet eller förtvivlan. Belöningen som följer med varje steg framåt, glädjen som följer med varje ny förståelse, kompenserar den blivande kämpen på ett lämpligt sätt. I morgon diskuterar vi den mest praktiska aspekten av ämnet, mannen som strävar efter detta höga yrke.

16 september 1920.

2. Vad innebar tillgång till mästarna.

Vi kommer att diskutera den andra punkten i detta åttonde brev och studera den i. två sinnen: kortfattat från Mästarens synvinkel och till viss del från lärjungens synvinkel.

I dessa brev har jag gett en bred beskrivning av den stora uppgiften innan mannen som tänker nå målet. Mycket av det som skrivs är inte av intresse för någon som bara har nått en gemensam utveckling, det gäller främst de som har nått ett specifikt stadium i evolutionen och är på väg probacin. Mycket av vad som kan sägas om det har redan diskuterats ovan. Jag täcker inte samma terräng här, men kommer särskilt att hänvisa till de interna förhållandena som finns mellan Mästare och lärjunge.

Denna relation består av fyra grader; i var och en närmar sig aspiranten sin Mästare mer och täcker den period som individen är i utbildning till det ögonblick han blir skicklig, eftersom det är sådana perioder som följer:

a. Den som sökanden är i prov.

b. Här blir han en accepterad lärjunge.

c. Den där han anses vara mästarens intima eller, som esoteriskt sagt, Master of the Master .

d. Han som får de tre sista initieringarna, där han erkänns som en med Mästaren. Hans villkor är det som "Läraren har valt", ett tillstånd som är analogt med Johannes, den älskade lärjunge, som det hänvisas till i Bibeln.

Dessa stater styrs av två villkor:

a. Vibrationslikhet,

b. karma,

involverad i individens förmåga att utveckla gruppmedvetande.

I det högre sinnets plan, i det andra underplanet, har vi en reflektion av vad som kan observeras i de övre planen i vårt solsystem. Vad har vi där? Sju himmelska män, vardera integrerade (ur formens synvinkel) av gruppsjälar - bildade av enheter av mänskligt och änglligt medvetande. I det andra subplanet i det mentala planet finns de grupper som tillhör mästarna, om jag kan uttrycka det på detta sätt. Dessa grupper är animerade och vitaliserade från atomundernivån, där mästarna bor * (när de visar sig för att hjälpa människors barn), på samma sätt som himmelska män har sin ursprungskälla och orsaken till hans liv i solsystemets atomplan, som vi kallar Adi-planet eller förgrunden. Dessa grupper bildas runt en mästare, ingår i hans aura och är en del av hans samvete och omfattar människor vars själviska och monadiska strålar är lika med mästarens. Det betyder att de berör två typer av människor:

1. De som förbereder sig för att ta emot de första och andra initieringarna i Ego-strålen.

2. De som förbereder sig för att ta emot de nästa två initieringarna i Monadstrålen. Här är orsaken till att en person överförs från en stråle till en annan. Överföringen är bara uppenbar, även om det innebär att man övergår till en annan mästergrupp. Detta sker efter den andra inledningen.

* Sedan 1920 har stora förändringar skett. För närvarande (1945) har de överförts till det buddhiska planet (AAB)

De tre målen för probatören.

Under den period då den sökande är på prov, förväntas han utveckla tre saker:

1. Förmågan att ta kontakt med din grupp eller med andra ord vara känslig för gruppens vibration, av vilken en viss lärare är kontaktpunkten. Först upprättar den kontakt med sällsynta intervaller. Under den första delen av sin provperiod, medan han är under observation, kan han bara känna och behålla gruppens vibration (som är mästarens vibration) under en mycket kort period. I ett ögonblick av höjd kommer det att kopplas till Mästaren och gruppen; Hela hans varelse kommer att översvämmas med den höga vibrationen som kommer att uppstå som en explosion av gruppens färg. Sedan kommer det att lugna ner, återgå till sitt tidigare tillstånd och tappa kontakten. Deras kroppar är inte tillräckligt förfinade och deras vibrationer är för instabila för att hålla den under lång tid.

Men när tiden går (längre eller korta perioder, beroende på elevens önskan) ökar frekvensen av kontaktmoment, kan vibrationerna behålla mer tid och återgår inte till sitt normala tillstånd så lätt. Klockan är äntligen här när du kan hålla kontakten stadig. Gå sedan vidare till andra etappen.

2. Kraften att tänka abstrakt, eller kraften att ta kontakt med det högre sinnet, via kausalkroppen. Han måste lära sig att få kontakt med det undre sinnet, helt enkelt som ett instrument för att nå det övre sinnet, och därmed övergå till polarisering i kausalkroppen. Sedan kommer den genom den kausala kroppen att kopplas till de abstrakta nivåerna. Tills detta är gjort kommer det att vara omöjligt för honom att få kontakt med Mästaren, eftersom, som redan har sagts, måste studenten stiga upp från sin (den lägre) världen till Mästarens (den överlägsna) världen.

Nu är båda sakerna - kraften att nå Mästaren och Hans grupp och kraften att polarisera i kausalkroppen och nå abstrakta nivåer - definitivt resultatet av meditation, vilket har klargjorts i tidigare brev. Därför är det inte nödvändigt att återkapitulera den information som ges, förutom att indikera att genom ständig meditation och förmågan att koncentrera sig på den omedelbara plikten (som trots allt bara är frukten av meditation som utövas i det dagliga livet) kommer den växande fakulteten att komma för att bibehålla den högsta vibrationen. Jag måste upprepa om och om igen denna till synes enkla sanning, att bara likheten i vibrationerna kommer att locka aspiranten till den överlägsna gruppen som han kan tillhöra, till Mästaren som för honom representerar Herren i hans stråle, till Världsinstruktören som kommer att administrera mysterierna, till den enda initiativtagaren som kommer att åstadkomma den slutliga befrielsen och till den himmelska människans centrum i vars kropp aspiranten finner sin plats. Genomförandet av lagen om attraktion och repulsion, på alla nivåer, extraherar det gudomliga livet i mineral-, grönsak- och djurriket och även det latenta gudomet, begränsat av mänskligt rike, och därmed kopplar människan till sin gudomliga grupp. Samma lag frigör honom från de subtila formerna som på liknande sätt binder honom och smälter honom igen med sin livliga källa, Lightning Lord i vars kropp är hans Monad. Följaktligen består probationistens arbete i att harmonisera hans vibration med Mästarens, rena sina tre underkroppar så att de inte hindrar sådan kontakt och kontrollerar hans lägre sinn på ett sådant sätt att det inte hindrar nedstigningen av ljus från trippelandan. Således kan han ta kontakt med den triaden och med gruppen i det övre mentalplanet, till vilket det hör till höger och karma. Allt detta uppnås genom meditation, och det finns inga andra sätt att uppnå dessa mål.

3. Utrusta dig känslomässigt och mentalt, förstå och verifiera att du har något att ge till den grupp som du är esoteriskt ansluten till. Reflektera över följande: ibland läggs för mycket tonvikt på vad eleven får när han är en accepterad eller lärjunge. Jag kommer att säga med allvar, aspiranten kommer inte att ta de önskade stegen förrän han har något att ta, något att lägga till för att öka skönheten i gruppen, något att bidra till det tillgängliga teamet som mästaren behöver för att hjälpa loppet, och det kommer att öka gruppfärgens rikedom. Detta kan göras på två sätt som interagerar med varandra:

a. Utrustning, genom studier och tillämpning, av innehållet i mentala och emotionella kroppar.

b. Att använda den utrustningen för att tjäna loppet på det fysiska planet och därmed visa för hierarkinobservatören att eleven har något att ge. Du måste också visa att din enda önskan är att vara välgörare och server, snarare än att begära och skaffa dig själv. Detta liv i förvärv med syftet att ge, måste ha som ett incitament de ideal som nås i meditation och genom inspiration tillströmningen av högre mentala nivåer och buddhiska nivåer, som ett resultat av ockult meditation.

När dessa tre resultat har uppnåtts och den högre uppnådda vibrationen är mer frekvent och stabil tar probatorn nästa steg och blir en accepterad lärjunge.

Lärjunge accepterat.

Den andra perioden, när eleven blir en accepterad lärjunge, är kanske en av de svåraste i hela människors liv, vilket beror på olika orsaker.

Lärjungen utgör en del av Mästergruppen och hålls alltid i hans samvete och hålls inom hans aura, vilket innebär att ständigt upprätthålla en hög vibration. Jag skulle vilja att du reflekterar över effekten detta ger. Det är svårt att upprätthålla denna vibration kontinuerligt; ofta innebär det intensifiering av allt som finns i människans natur och kan leda (särskilt i början) till nyfikna manifestationer. Men om människan kan behålla den kraft som härrör från appliceringen av initieringssprinten, måste han visa sin förmåga att göra det i de tidiga stadierna, förbli stabil och gå framåt fast när han utsätts för den intensiva vibrationen från Mästaren.

Han måste disciplinera sig på ett sådant sätt att ingenting tränger in i hans samvete som kan skada den grupp som han tillhör eller motverka befälhavarens vibrationer. För att ge dig en klar uppfattning om vad jag menar, kommer jag att säga att i början när du är en del av gruppen, ingår i mästerns aura, hålls du på den aura periferin tills du har lärt dig att automatiskt utvisa dig själv och att avvisa omedelbart alla ovärdiga tankar och önskningar om jaget och därför skadliga för gruppen. Tills du lär dig att göra det kommer du inte att kunna uppnå en mer intim relation, men du måste stanna kvar där du automatiskt kan isoleras. Det kommer gradvis att bli mer och mer renat, utveckla gruppmedvetande och tänka i grupps servicevillkor; Lite efter lite kommer hans aura att absorbera färgen på Mästarens aura, tills den slås samman och förvärvar rätten att dras närmare "Hans mästares hjärta." Senare kommer jag att förklara den tekniska betydelsen av denna fras, när jag behandlar Mästarens arbete med lärjungen. Det räcker med att säga att när perioden med ”accepterad lärjunge” går (och varierar beroende på fall) närmar sig den hjärtat i gruppen och finner sin plats och funktionella aktivitet i den kollektiva kroppen. Hemligheten är: att hitta vår egen plats, inte så mycket på evolutionens skala (som det är känt ungefär), men i tjänst. Detta är viktigare än man tros, eftersom det täcker den period som slutligen på ett strikt sätt kommer att indikera den väg som människan måste följa efter den femte inledningen.

Tillhörighet med Mästaren.

Vi anländer nu i det ögonblick då lärjungen går vidare till den mycket önskade positionen som "Mästarens son". Då är det medvetet och alltid en del av Mästarens medvetande. Interaktionen mellan Honom och lärjungen perfektioneras snabbt, och lärjungen kan medvetet och frivilligt koppla ihop med Mästaren och känna hans tankar, tränga igenom hans planer, önskningar och vilja. Detta har förvärvats genom vibrationens likhet och på grund av att isoleringsprocessen (nödvändig till en början på grund av vibrerande vibrationer) praktiskt taget har övervunnits; Lärjungen har renat sig till den punkten att hans tankar och önskemål inte längre orsakar Mästaren och inte vibrerar antagonistiskt till gruppen. Det har testats och har inte misslyckats. Hans livslängd i världen är mer koncentrerad och perfekt och han utvecklar dag efter dag sin kraft att ge och ökar sina gåvor. Allt detta gäller deras förhållande till någon master- eller esoterisk vetenskap. En individ kan få en initiering. Initiering är en teknisk fråga och kan uttryckas i termer av esoterisk vetenskap. En individ kan få en initiering och ändå inte vara son till en mästare. Lärjungarskapet utgör ett personligt förhållande som styrs av villkoren för karma och tillhörighet och beror inte på individens ställning i stugan. Mantenganesto claro en sus mentes. Se han dado casos en que el hombre, gracias a su dedicaci ny laboriosidad, ha adquirido los requisitos t cnicos para la iniciaci n antes de afiliarse a un Maestro determinado.

Esta ltima relaci n de ser hijo de un Maestro, tiene una dulzura peculiar propia, y otorga ciertos privilegios. El disc pulo puede entonces asumir alguna carga que pesa sobre el Maestro y aliviarlo de ciertas responsabilidades, liber ndolo para que realice un trabajo m s extenso. De all que se haga tanto hincapi sobre el servicio, porque el hombre avanza en la medida que sirve, siendo la nota clave de la vibraci n del segundo nivel abstracto. Durante dicho per odo el Maestro conferenciar con Su hijo, planeando el trabajo a realizar, de acuerdo a sus unificados puntos de vista. As el Maestro desarrollar la discriminaci ny el juicio de su disc pulo y aliviar Su propia carga en ciertas l neas, liber ndose para otro trabajo m s importante.

Poco puede decirse acerca del per odo final de lo que estamos considerando. Abarca el per odo en que el hombre domina las etapas finales del Sendero y entra en contacto, cada vez m s ntimo, con su grupo y conla Jerarqu a. Nos lo vibra a tono con su grupo y su Maestro, sino que empieza a reunir a su propia gente ya formar su grupo propio. Al principio este grupo existir nada m s que en los niveles emocional, f sico y mental inferior. Despu s de la quinta iniciaci n el disc pulo incluir dentro de su aura a estos grupos ya los que les son propios en los niveles egoicos. Esto en manera alguna impide que contin e siendo uno con el Maestro y con el grupo, pero el m todo de interfusi n es uno de los secretos de la iniciaci n.

Todo ello unido a lo que se ha dicho anteriormente, dar una idea de los derechos y poderes que se adquieren en los senderos de probaci ny de iniciaci n. Los m todos de desenvolvimiento son siempre los mismos: la meditaci n ocultista y el servicio; la vida interna de concentraci ny la externa de pr ctica; la aptitud interna de ponerse en contacto con lo superior y la aptitud externa de expresar esta facultad mediante una vida santa; la radiaci n interna del Esp ritu, y la externa brillando ante los hombres.

17 de setiembre de 1920.

El tema que hemos estudiado durante los ltimos d as, aunque no es tan t cnico como los anteriores, lleva en s una vibraci n que har de esta octava carta una de las m s interesantes dela serie. Hetratado hechos respecto a los Maestros, Qui nes ron Ellos y el lugar que ocupan en el esquema de las cosas; he dilucidado brevemente lo que entra a tener acceso a un Maestro, desde el punto de vista del disc pulo. Se ha visto que el acercamiento es un proceso gradual y lleva al hombre desde un contacto externo ocasional con un Maestro y Su grupo, a una posici n muy ntima ya una actitud que coloca al disc pulo dentro del aura y cerca del coraz n de su Instructor. Ahora vamos a considerar brevemente lo que este cambio gradual de posici n ha significado para el Maestro y ha exigido de l.

Relaci n entre Maestro y discípulo.

Como frecuentemente se ha dicho, la atención del Maestro es atraída hacia un individuo por el brillo de su luz interna. Cuando esta luz ha alcanzado cierta intensidad, cuando los cuerpos están compuestos de materia de cierta calidad, el aura ha tomado cierta tonalidad, la vibración ha alcanzado cierto grado y ritmo específicos y la vida del hombre comienza a emitir un sonido esotérico en los tres mundos (el cual ha de hacerse oír a través de una vida de servicio), determinado Maestro lo somete a prueba, aplicándole una vibración más elevada y estudiando cómo reacciona a ella. Cuando el Maestro elige un discípulo, lo hace regido por el karma pasado y su antigua vinculación con él, por el rayo en que ambos se encuentran y la necesidad del momento. El trabajo del Maestro (todo lo que pueda trabajar inteligentemente en forma exotérica) es variado e interesante y está basado en la comprensión científica de la naturaleza humana. ¿Qué debe hacer el Maestro con el discípulo? Bastará enumerar lo esencial para obtener una idea del alcance de su trabajo:

Acostumbrar al discípulo a elevar su grado vibración, hasta que pueda mantener continuamente una vibración elevada, luego ayudarlo a que esta vibración elevada se convierta en un ritmo estable en los cuerpos del discípulo.

Ayudar al discípulo a transferir la polarización, desde los tres átomos inferiores de la personalidad a los superiores de la riada espiritual.

Vigilar el trabajo realizado por el discípulo mientras erige el canal entre la mente superior y la inferior, a medida que construye y utiliza este canal (el antakarana). Oportunamente éste reemplaza al cuerpo causal como medio de comunicación entre lo superior y lo inferior. También el cuerpo causal desaparece con el tiempo, cuando el discípulo recibe la cuarta iniciación y puede crear libremente su propio cuerpo de manifestación.

Ayudar decididamente a vivificar los diversos centros ya despertarlos correctamente, y más tarde ayudar al discípulo a actuar conscientemente a través de esos centros y guiar el fuego circulante en correcta progresión geométrica, desde la base de la columna vertebral al centro coronario.

Supervisar el trabajo del discípulo en diferentes planos y registrar la amplitud del trabajo realizado y el alcance del efecto que produce la palabra pronunciada por el discípulo, Éste es (expresándolo esotéricamente) el efecto producido en los planos internos por la nota que emite su vida exotérica.

Expandir la conciencia del discípulo de varias maneras y desarrollar su capacidad para incluir y hacer contacto con otros grados de vibración, aparte de la humana, para comprender la conciencia de otras evoluciones y actuar fácilmente e otras esferas, además de la terrestre.

El objetivo inmediato del Maestro, al trabajar con el discípulo, es prepararlo para la primera iniciación. Esto tiene lugar cuando él ha desarrollado la capacidad de mantener cierto grado de vibración durante un período específico de duración; el tiempo de duración lo determina el periodo que permanecerá ante el Señor que imparte las dos primeras iniciaciones. Esto se efectúa elevando gradualmente la vibración durante pocos y determinados intervalos, después con más frecuencia, hasta que el discípulo puede vibrar con mayor facilidad y comodidad al mismo grado de vibración de su Maestro y mantenerla durante períodos cada vez más extensos. Cuando puede sostenerla durante este período (cuya longitud es lógicamente uno de los secretos de la primera iniciación), se lo somete a una vibración aún más elevada, la cual -si es capaz de mantenerla- le permitirá estar ante el Gran Señor el tiempo suficiente para la ceremonia dela iniciación. Laaplicación del Cetro de la Iniciación, en tales condiciones, efectúa algo que estabiliza la vibración y facilita la tarea de vibrar a un ritmo más elevado en planos más sutiles.

Desarrolla la capacidad del discípulo para trabajar en forma grupal. Estudia sus acciones e interacciones en el propio grupo a que está afiliado. Trabaja con su cuerpo causal, su expansión y desenvolvimiento; le enseña a comprender la ley de su propio ser, trayendo la comprensión del macrocosmo.

Ahora bien, los distintos aspectos del trabajo del Maestro (que sólo son algunos de los pocos puntos a considerar) podrían ser tratados con mayor extensión y resultarían de gran interés para el lector. Cada uno de los párrafos que anteceden pueden ampliarse y resultar muy iluminadores, pero el punto principal que trato de hacer resaltar aquí se refiere a las primeras etapas de este trabajo, antes de que al discípulo se le permita llegar a posteriores etapas, de mayor intimidad con el Maestro. Durante este período el Maestro trabaja con el discípulo principalmente durante

a. la noche, cuando el discípulo está fuera del cuerpo físico, y

b. los períodos en que el discípulo medita.

De acuerdo al éxito obtenido en la meditación ya la capacidad del estudiante para aislarse de lo inferior y hacer contacto con lo superior, así será la oportunidad que ofrecerá al Maestro para efectuar el trabajo científico determinado que demanda Su atención. Los estudiantes de la meditación se sorprenderían o quizás se decepcionarían si se dieran cuenta cuán pocas veces, durante la meditación, proporcionan las condiciones correctas que permiten al Instructor, que los observa, obtener ciertos resultados. La frecuencia con que la capacidad del estudiante permite hacer esto, indica su progreso y la posibilidad de adelantar otro paso. Al enseñar se ha de insistir sobre ello, porque lleva en sí un incentivo para una mayor dedicación y aplicación. Si el discípulo por su parte no proporciona las condiciones convenientes, las manos del Maestro están atadas y muy poco puede hacer. El propio esfuerzo es la clave del progreso, conjuntamente con la aplicación consciente y comprensiva en el trabajo designado. Cuando el esfuerzo es perseverante el Maestro tiene la oportunidad de realizar la parte que le Corresponde en la tarea.

A medida que el discípulo medita con precisión ocultista, alineando sus tres vehículos inferiores, y repetiré enfáticamente, sólo cuando se haya efectuado el alineamiento el Maestro podrá trabajar con los cuerpos del discípulo. Si de la publicación de estas cartas no se obtiene otra cosa que la intensificación del deseo de meditar con corrección, se habrá cumplido en gran parte el objetivo buscado. En tal esfuerzo se establecerán las condiciones precisas entre el discípulo y el Maestro y se logrará una correcta interrelación. La meditación, cuando se la practica correctamente, proporciona estas condiciones y prepara el campo para la tarea y el trabajo.

Vamos a considerar ahora, brevemente, los diversos períodos enumerados ayer, al estudiar las relaciones del discípulo con el Maestro.

En el período en que el aspirante está bajo probación y supervisión… se lo deja casi enteramente librado a sí mismo siendo consciente de la atención del Maestro únicamente a muy raros e irregulares intervalos. Su cerebro físico pocas veces es receptivo al contacto superior, y aunque el Ego se da cuenta de su situación en el sendero, el cerebro físico no está todavía en condiciones de saberlo. Sin embargo, sobre esto no se puede establecer una regla fija e inflexible. Cuando el aspirante ha establecido contacto con su Ego o con su Maestro en varias vidas anteriores, puede ser consciente de ello. Los individuos difieren tanto entre sí que no se puede formular una regla universal. Como bien saben, el Maestro modela una pequeña imagen del probacionista, la cual guarda en ciertos centros subterráneos de los Himalayas. La imagen está relacionada magnéticamente con el probacionista, mostrando todas las fluctuaciones de su naturaleza. Está compuesta de materia emocional y mental, vibrando de acuerdo con las vibraciones de esos cuerpos. Muestra sus matices predominantes y, estudiándola, el Maestro puede apreciar rápidamente el progreso realizado y juzgar cuándo podrá permitírsele al probacionista tener una relación más íntima. Observa la imagen en determinados períodos, raras veces al principio, pues el progreso efectuado en las primeras etapas no es muy rápido, pero con creciente frecuencia a medida que el estudiante de meditación capta más fácilmente y colabora más conscientemente. Cuando el Maestro observa las imágenes, las modela y, por medio de ellas, obtiene ciertos resultados Así como más tarde le es aplicado el Cetro de la Iniciación a los cuerpos y centros del iniciado, de la misma manera el Maestro, en determinadas épocas, aplica ciertos contactos a las imágenes y por su intermedio estimula los cuerpos del discípulo. Llega un momento en que el Maestro ve, por la observación de la imagen, que el aspirante es capaz de mantener el necesario grado de vibración, que ha efectuado las necesarias eliminaciones y ha alcanzado cierta intensidad de color. Entonces el Maestro puede arriesgarse (porque es un riesgo) y admitir al probacionista dentro de la periferia de Su propia aura. El probacionista se convierte entonces en un discípulo aceptado. Durante el periodo en que el individuo es discípulo aceptado, el trabajo que realiza el Maestro es muy interesante. Le asigna clases especiales conducidas por discípulos más avanzados, supervisadas por el Maestro, y aunque puede asistir a clases generales más concurridas en el Ashrama (aula de enseñanza del Maestro), se lo somete a un entrenamiento más intenso… En las primeras etapas el Maestro trabaja de cuatro maneras:

a. A intervalos, y cuando el progreso del discípulo lo justifica, “atrae a éste a Su Corazón”. Ésta es una descripción esotérica de una experiencia muy interesante a la cual será sometido el discípulo. Al finalizar una clase en el Ashrama o durante alguna meditación, especialmente exitosa, donde haya alcanzado determinado grado de vibración, el Maestro lo atraerá íntimamente hacia Sí, desde la periferia de Su aura al centro de Su conciencia. Con ello le proporciona una enorme y temporaria expansión de conciencia que le permitirá vibrar a un ritmo poco común. De allí la necesidad de meditar. La recompensa que tal experiencia representa sobrepasa con creces los más grandes esfuerzos.

b. El Maestro trabaja sobre los cuerpos de su discípulo mediante el color y produce en ellos efectos que le permiten progresar con mayor rapidez. Ahora verán por que… se hace tanto hincapié sobre el color. No es sólo porque oculta el secreto de la forma y de la manifestación (secreto que debe ser conocido por el ocultista), sino para poder colaborar conscientemente en el trabajo que el Maestro realiza sobre sus cuerpos y seguir inteligentemente los efectos producidos. Reflektera över detta.

c. A intervalos determinados, el Maestro permite a sus discípulos hacer contacto con otras evoluciones, tales como la de los grandes ángeles y devas, los constructores menores y también las evoluciones subhumanas. El discípulo puede hacer esto sin peligro, gracias a la acción protectora que ejerce el aura del Maestro. Más adelante, cuando llegue a ser un iniciado, se le enseñará a protegerse a si mismo ya establecer sus propios contactos.

d. El Maestro supervisa la estimulación de los centros en los cuerpos del discípulo y el despertamiento del fuego interno. Le enseña el significado de los centros y su correcta rotación cuatridimensional y oportunamente lo llevará a un punto en que podr, conscientemente y con pleno conocimiento de la ley, trabajar con sus centros y ponerlos en condiciones de ser estimulados sin peligro por el Cetro dela Iniciaci n. Nome es posible decir m s sobre este t pico

S lo he enumerado, muy brevemente, algunas cosas que el Maestro tiene que hacer con su disc pulo. No tratar de las etapas posteriores de su progreso. Conducimos a todos por etapas graduales, y los disc pulos aceptados son todav a pocos. Si por la meditaci n, el servicio y la purificaci n de los cuerpos, se puede inducir a que avancen m sr pidamente a los que est n ahora en probaci n, entonces llegar el momento de proporcionarles mayor informaci n. De qu sirve dar informaciones que el estudiante no puede utilizar? No perdemos el tiempo en interesar intelectualmente a quienes tratamos de ayudar. Cuando el disc pulo se ha preparado as mismo, se ha purificado y alcanzado la vibraci n adecuada, nada puede privarlo de adquirir todo el conocimiento. Cuando abra la puerta y ensanche el canal, la luz y el conocimiento penetrar na raudales.

Ma ana trataremos el tercer punto o sea los m todos de acercamiento al Maestro, v a la meditaci n; tratar con alguna extensi n ciertos tipos de meditaci n que facilitar n el contacto; pero no olviden que la vida de servicio objetivo debe ir a la par del crecimiento subjetivo; nicamente cuando ambos se observan juntos y son aprobados, se permitir dar los pasos necesarios para establecer contacto. El Maestro s lo se interesa por el individuo desde el punto de vista de su utilidad para el alma grupal y su capacidad para ayudar.

19 de setiembre de 1920.

Hoy tomaremos los dos ltimos puntos casi simult neamente. Encarar los m todos de acercamiento a los Maestros y los efectos objetivos que se producen en los tres planos de la evoluci n humana. Algunos de los puntos ya son conocidos y otros quiz s no sean tan familiares para el estudiante com n En estas cartas me be ocupado del estudiante y de lo que l debe aportar al esfuerzo; he indicado tambi n su meta y, muy someramente, las f rmulas ym todos por los cuales puede lograr el xito. Tambi n he considerado aquello que proporciona una ayuda para la meditaci n, es decirla Palabra Sagrada, el Color y el Sonido, y he indicado lo que (s reflexionan silenciosamente sobre ello) puede conducir al estudiante a hacer descubrimientos por s mismo. Finalmente, he tratado de que los Maestros sean m s reales para el estudiante, y as facilitar su acercamiento a Ellos.

Qu queda por hacer? Indicar cinco cosas que puede esperar confiadamente el estudiante que ha tratado de adaptar su vida conforme a lo impartido en estas cartas. Si el estudiante proporciona las correctas condiciones, si se sujeta a las reglas requeridas, si procura lograr la regularidad, la calma y. esa concentraci n interna que constituye el misterio de los Lugares Elevados, llegar, en ciertas ocasiones y con mucha frecuencia, a obtener definidas realizaciones, consistentes en el reconocimiento externo de resultados internos, y ser n para l la garant a de que se halla en el correcto sendero. Pero he de indicar una vez m s que tales resultados s lo se alcanzan despu s de prolongada pr ctica, dura lucha, constante disciplina del triple hombre inferior y servicio consagrado al mundo.

M todos de acercamiento a los Maestros y resultados obtenidos.

Los m todos de acercamiento son tres. Podemos indicar adem s cinco resultados del empleo de los m todos. Los tres m todos son:

1. Servicio santificado.

2. Amor, demostr ndose a trav s de la sabidur a.

3. Aplicaci n intelectual.

Estos tres sólo son distintos modos de expresar una misma cosa: actividad en un sólo sentido, que se expresa en servicio a la raza por medio del amor yla sabiduría. Algunosindividuos lo expresan de una manera y otros de otra; unos tienen la apariencia externa de la intelectualidad y otros la del amor; sin embargo, antes de lograr la meta, la intelectualidad ha de estar basada en el amor, mientras que el amor sin desarrollo mental y sin la discriminación que otorga la mente, es propenso al desequilibrio y ala imprudencia. Tantoel amor como la mente han de expresarse en términos de servicio antes de que puedan florecer plenamente. Vamos a considerar estos métodos por separado e indicar la meditación que debe acompañarlos.

Servicio santificado. Método empleado por el hombre que esgrime la ley, método del ocultista. Los rudimentos de este método se encuentran en el raja yoga… La palabra “santificación”, como bien saben, significa, en su sentido básico, la total entrega del ser a un único objetivo, al Señor o Regidor; la absoluta entrega del devoto al ser a quien aspira llegar; la consagración del triple hombre al trabajo a realizar. Por consiguiente, implica dedicar el tiempo y el Yo a la tarea de someter cada cuerpo al dominio del Ego y el total dominio de Cada plano y subplano y significa abarcar toda evolución y forma de vida divina, tal como se manifiestan en esos planos y subplanos, con un solo objetivo y propósito -desarrollar el plan de la Jerarquía dela Luz. Elmétodo a seguir consiste en la intensa dedicación al trabajo de perfeccionamiento de los cuerpos para convertirlos en aptos instrumentos de servicio. Éste es quizás el camino más arduo que el hombre puede seguir. Llega sin excepción a cada sector dela vida. Todose somete ala ley. Porlo tanto la fórmula de esa meditación tendrá una triple estructura:

a. Se estudiarán las leyes que rigen el cuerpo físico y se reflexionará sobre ellas. Esta reflexión se expresará como rígida disciplina aplicada al cuerpo físico, el cual se dedicará enteramente al servicio y se lo someterá, por consiguiente, a un proceso que lo sintonizará y desarrollará más rápidamente.

b. Se estudiará científicamente el cuerpo de las emociones y se comprenderán (en sentido ocultista) las leyes del agua. El aspirante aprenderá el significado de la frase: “ya no habrá mar”, y el mar tormentoso y pasional será reemplazado por el mar de cristal, que reflejará directamente la intuición superior y la reproducirá con perfecta exactitud en su superficie tranquila e inmóvil. El cuerpo emocional se dedicará exclusivamente al servicio, su posición en el triple microcosmo será considerada análoga a la del macrocosmo y se captará el significado oculto de que dicho cuerpo es la única unidad completa en la triple naturaleza inferior, conocimiento que se utilizará para obtener ciertos resultados. Reflexionen sobre esto

c. Se estudiará el lugar que la mente inferior ocupa en el esquema de las cosas y se desarrollarála discriminación. Discriminacióny fuego están esotéricamente aliados, y así como el Logos comprueba por medio del fuego qué tipo de trabajo realiza el hombre, también el microcosmo, en pequeña escala, hace lo mismo. El Logos también realiza esto, principalmente durante la quinta ronda del juicio y la separación; así también el microcosmos, en menor escala, realiza lo mismo en el último y quinto período de su evolución -tratado y descrito anteriormente en estas cartas. Se utilizará al máximo cada uno de los poderes de la mente para impulsar los planes de la evolución; primeramente, en el propio desenvolvimiento del hombre; luego, en el campo especial del trabajo en que él se expresa y, finalmente, en sus relaciones con otras unidades de la raza, a medida que se constituye en un guía y servidor.

¿Ven, por lo tanto, la síntesis de esto? Ante todo, la tenaz centralización, signo del ocultista, fusionado por la sabiduría y el amor, reflejo de lo superior en el espejo del cuerpo emocional; luego, el intelecto forzado a actuar como servidor del Yo o Ego centralizado, animado por el amor y la sabiduría, dando por resultado el verdadero yogui.

Quisiera puntualizar aquí que verdadero yogui es aquel que después de emplear debidamente las fórmulas ya determinadas y de meditar durante el tiempo establecido, fusiona esa meditación en la vida cotidiana, llegando oportunamente a mantener una actitud meditativa durante todo el día. La meditación es el medio para hacer contacto con la conciencia superior. Cuando el contacto se hace continuo reemplaza a la meditación, tal como ustedesla comprenden. Enel primer método, el estudiante de ocultismo trabaja de la periferia al centro, de lo objetivo a lo subjetivo, de la forma a la vida quela anima. Enconsecuencia, por la importancia que el Raja Yoga da al cuerpo físico y su control inteligente, el ocultista comprende la importancia esencial del físico, y la inutilidad de todo su conocimiento si no tiene un cuerpo físico por el cual pueda expresarse y servir a la raza. Ésta es la línea del primer rayo y su rayo afín o complementario.

Amor y Sabiduría. Este método constituye la línea de menor resistencia para los hijos de los hombres. Es el subrayo del rayo sintético de una vibración análoga, de la cual nuestro sistema solar es la manifestación objetiva. Pero quisiera señalar que el amor adquirido por quien practica la meditación y sigue esta línea, no constituye el concepto sentimental que tan frecuentemente se pone en discusión. Tampoco es el amor que no discrimina, ve limitaciones ni reconoce defectos. No es ese amor que evita la corrección y se expresa en una actitud irracional hacia todo ser viviente. Tampoco es el amor que impele a todos a prestar servicio, adecuado o inadecuado, y no reconoce diferencias en los grados de evolución. Gran parte de lo que se denomina amor -si se lo dejara actuar con lógica- prescindiría aparentemente de la escala de evolución y le daría a todo igual valor. Potencialmente es así, pero en los actuales términos de servicio no lo es.

El verdadero amor o sabiduría ve con perfecta claridad las deficiencias inherentes a toda forma, y dirige sus esfuerzos a prestar ayuda a la vida que en ella mora, para liberarla de sus trabas. Sabe a quienes debe ayudar y quienes no necesitan ayuda. Oye con claridad, percibe el pensamiento del corazón y trata de fusionar en uno a todos los que actúan en el campo mundial. Esto no se obtiene obrando ciegamente, sino por el discernimiento y la sabiduría, separando las vibraciones antagónicas y ubicándolas en distinta posición. Se ha hecho demasiado hincapié en lo que se llama amor (interpretado por el hombre de acuerdo a su actual grado de evolución) y no en la sabiduría, que es amor expresándose en servicio- ese servicio que reconoce la ley oculta, el significado del tiempo y la etapa de evolución alcanzada.

Esta es la línea de segundo rayo y de sus rayos afines o complementarios. Más tarde será el omnincluyente, el solvente y el absorbente. Siendo sintético, puede seguírselo indistintamente en la línea del Roja Yoga o enla del Gnósticocristiano.

Aplicación intelectual. Aquí el orden se invierte y el estudiante, por estar frecuentemente polarizado en el cuerpo mental, debe aprender, con ayuda de la mente, a comprender a los otros dos cuerpos, a dominar, controlar y utilizar en la máxima medida los poderes inherentes al triple hombre. El método, en este caso, quizás no sea tan difícil en cierto sentido. Pero antes de que haya un verdadero progreso, deben ser trascendidas las limitaciones del quinto principio. Estas limitaciones consisten en gran parte en cristalizaciones y en lo que denominamos orgullo. Ambos deben ser destruidos antes de que el estudiante, que progreso por medio de la aplicación intelectual, pueda servir a su raza, teniendo como causa animadora el amor y la sabiduría.

Tiene que aprender el valor de las emociones y al hacerlo debe comprender el efecto que produce el fuego sobre el agua -comprenderlo esotéricamente. Debe aprender el secreto del plano emocional, que -una vez conocido- proporcionará la clave para la afluencia de luz desde la Tríada vía el cuerpo causal, y de éste al astral. Además contiene la clave del cuarto nivel etérico. Esto no será comprendido aún por ustedes, pero lleva en sí una indicación de gran valor para el estudiante.

Esta es la línea del tercer rayo y de sus cuatro rayos subsidiarios, siendo de gran actividad, de frecuente trasferencia y de despliegue mental muy activo en los mundos inferiores.

Sólo cuando el estudiante que progresa por la aplicación intelectual, haya aprendido el secreto del quinto plano, llevará una vida de servicio santificado, fusionando así los tres caminos. Hay que llegar a la síntesis, aunque siempre se ha de mantener el colorido o tono fundamental. En la próxima o quinta ronda, tendremos una mayor expresión de este método. Será la ronda de máximo desarrollo mental y llevará a sus Mónadas evolucionantes a alturas no soñadas hasta ahora.

La presente ronda marca la culminación del segundo método, el de Amor-Sabiduría. En la cuarta ronda el emocional obtiene un elevado grado de vibración, y existe una conexión directa entre el cuarto plano de armonía, el cuerpo emocional o cuarto principio, el cuaternario, la cuarta raza raíz o Atlante, que coordinó el astral. En estas correspondencias o analogías tenemos mucho tema para pensar.

21 de setiembre de 1920.

Cinco resultados de la meditación en los tres mundos.

Hoy veremos los cinco efectos producidos en los tres cuerpos de los mundos inferiores, de los cuales será consciente quien estudie la meditación y siga debidamente las instrucciones dadas.

Estos efectos no se producen específicamente en la vida, según los ve el mundo, es decir como un gran amor, espiritualidad o capacidad de servir. Hoy trataré de explicar cuáles son las indicaciones en la conciencia del cerebro físico del estudiante que ha realizado parte del trabajo necesario y está logrando parcialmente el objetivo deseado. Tengan esto muy en cuenta. No intento aclarar los muchos y variados resultados de la aplicación de las leyes ocultas dela meditación. Sólome ocupo de un aspecto de la cuestión, es decir, de la comprensión, en la conciencia del cerebro físico, de ciertos resultados relacionados con nuestro tema inmediato, el acceso a los Maestros.

Esto reduce nuestro tema al reconocimiento consciente de los Maestros o de algún Maestro particular, en el cerebro físico del estudiante. Tal comprensión nada tiene que ver, en gran parte, con el lugar que ocupa en el Sendero y de lo lejos o cerca que se halle dela iniciación. Quizásalgunos Egos muy avanzados que verdaderamente se hallan muy cerca de su Maestro, tratan de resolver este problema, pero son incapaces de hacer llegar a sus cerebros físicos hechos específicos que comprueben Su cercanía a Aquel. Unos adquieren este conocimiento antes que otros. Ello depende del tipo de cuerpo utilizado y del trabajo realizado en vidas anteriores, dando por resultado un vehículo físico, que es exponente bastante exacto del hombre interno. Frecuentemente, el hombre ha logrado en los planos internos mayor categoría y realización que en el físico. Muchos de nuestros trabajadores más activos, en este particular medio siglo, están agotando su mal karma mediante cuerpos inadecuados. Pero con constancia, dedicaci n, elevado esfuerzo y persistente y paciente adaptaci na las reglas establecidas, llega un momento en que el estudiante de pronto es consciente, en su cerebro f sico, de ciertos acontecimientos inesperados y de una iluminaci ny percepci n desconocidas hasta entonces. Es algo muy real y, sin embargo, moment neamente muy sorprendente, de que ya nada podr negarle la realidad de que l vio, hizo contacto y sinti .

Como he dicho muchas veces, en estas cosas s lo es posible generalizar. Sesenta mil millones de almas en proceso de evoluci n, cada una siguiendo determinadas rondas de vidas totalmente diferente de las de los dem s, ofrecen un amplio campo de elecci n, y ninguna experiencia es igual a otra. Pero en l neas generales podr a decirse que cinco de ellas (entre las muchas posibles) merecen ser enumeradas, pues comparativamente hablando ocurren con gran frecuencia. Todas han sido insinuadas anteriormente, pero voy a ampliar un poco los datos impartidos.

Ver al Maestro y al Yo en la caverna del coraz n. Como bien saben, se recomienda con frecuencia al estudiante visualizarse as mismo y al Maestro (reducidos, aproximadamente a 6 mil metros) dentro de la circunferencia del coraz n et rico, y al finalizar su meditaci n, imaginar al coraz n et rico y construir all formas diminutas del Maestro, por el cual se sienta atra do, y de s mismo. Esto debe hacerlo con minucioso detalle y cuidado, ayudado por la imaginaci ny el amoroso esfuerzo, modelando d aad a sus im genes, hasta que sean para l algo muy real y su construcci ny formaci n se convierten en parte casi autom tica de su meditaci n. Llega un d a (generalmente cuando las condiciones astrol gicas son favorables y la Luna se acerca al plenilunio), en que es consciente en su cerebro, de que dichas im genes no son los peque os mu ecos que l cree, sino que l est dentro de la figura que lo representa y se encuentra literal y verdaderamente ante el Maestro. Esto ocurre muy de tarde en tarde al principio, y la conciencia del hecho se mantiene s lo durante breves segundos; a medida que avanza y se desarrollan todos los aspectos de su naturaleza y de su servicio, se repite con m s frecuencia la experiencia, que dura per odos m s prolongados, hasta que llega el momento en que puede vincularse tan f cilmente con su Maestro como antes construy sus im genes.

Qu ha ocurrido? El disc pulo ha logrado realizar tres cosas:

1. Identificarse con la imagen dentro del coraz n, aspirando llegar al Maestro.

2. Construir un canal permanente entre el centro card aco (en el que est tratando de enfocar su conciencia) y su correspondiente centro coronario. Como bien saben, cada uno de los siete centros del cuerpo tiene su contraparte enla cabeza. Porla vinculaci n del centro cardiaco con su contraparte en la cabeza viene la iluminaci n, y es lo que se ha realizado en este caso.

3. No s lo ha realizado las dos cosas mencionadas, sino que ha purificado en tal forma esa parte del cerebro f sico, correspondiente a ese particular centro de la cabeza, que puede responder a las vibraciones superiores requeridas y, en consecuencia, registra lo que ha transcurrido.

Reconocimiento dela vibraci n. Eneste caso el m todo no es el mismo. El estudiante llega a ser consciente en los momentos de intensa aspiraci n, durante la meditaci n, de una vibraci no sensaci n peculiar enla cabeza. Puedeocurrir en uno de los tres lugares siguientes:

a. En la parte superior de la columna vertebral.

b. En la frente.

c. En la parte superior de la cabeza.

No me refiero aqu a la sensaci n que se experimenta cuando se desarrolla la facultad s quica, aunque existe cierta relación entre ambas, sino a esa vibración que se produce al hacer contacto con uno de los Grandes Seres. Al principio el estudiante sólo es consciente de un momentáneo sentimiento de elevación, que se manifiesta en forma de estremecimiento o movimiento en la cabeza, causando quizás alguna molestia; si se siente en la frente puede producir lágrimas o llanto; en la parte superior de la columna vertebral o base del cráneo, excitación y hasta mareo, y en la parte superior de la cabeza una sensación de expansión con un sentimiento de plenitud, como si el cráneo fuera muy estrecho. Estos efectos desaparecen conla práctica. Soncausados por un contacto, momentáneo al principio, con algún Maestro. Con el tiempo el discípulo se acostumbra a esta vibración y la asocia con determinado Gran Ser, pues cada Maestro tiene Su propia vibración que la trasmite a Sus discípulos en forma específica. Este método de contacto va frecuentemente acompañado de un perfume. Con el tiempo el discípulo aprende a elevar su vibración a cierto grado, y una vez que lo ha conseguido, la mantiene en forma constante, hasta que siente, en respuesta, la vibración o el perfume del Maestro. Entonces procura fusionar su conciencia conla del Maestro, hasta ser capaz de discernir cuál es Su voluntad y comprender lo que tiene que comunicarle. A medida que transcurre el tiempo y aumenta la respuesta del discípulo, el Maestro, por Su parte, procurará atraer su atención o hacerle conocer Su aprobación (por ejemplo, despertando esta vibración dentro de la cabeza) …

23 de setiembre de 1920.

..Nos quedan tres puntos a tratar, pues he explicado los dos que se refieren al contacto con el Maestro en la caverna del corazón y al reconocimiento de Su vibración. Hay otros tres métodos (entre muchos, no lo olviden) por medio de los cuales el estudiante puede ser consciente, en el cerebro físico, de haber hecho contacto con el Maestro.

Traer a la conciencia del cerebro físico el recuerdo del Ashrama del Maestro y las lecciones impartidas allí.

A medida que el estudiante persevera en la meditación y adquiere facilidad para alcanzar la adecuada vibración, construye un sendero (si así puede denominárselo) que lo conduce directamente a su Maestro. Tal es la afirmación literal de una realidad. Un buen trabajo proporciona con el tiempo el derecho a estar con el Maestro, en determinados períodos. Esto significa buen trabajo de meditación, unido a un activo servicio en bien dela raza. Estosintervalos son raros al principio, pero vienen más frecuentemente a medida que se progresa. Entonces el discípulo se da cuenta de ese contacto, por que lo recuerda al despertar. Verá la habitación del Maestro y recordará a sus compañeros de clase y también ciertas frases dichas por el Maestro, trayéndole el recuerdo del trabajo sugerido o de la amonestación recibida. Este método indica al discípulo que está logrando el acceso al Maestro, debido a la habilidad adquirida en la meditación.

La obtención de cierta medida de conciencia causal. Esto indica que el discípulo ha desarrollado (quizás en pequeña medida, pero cabalmente realizado) el poder de penetrar parcialmente en el mundo de los Maestros. La facultad de pensar y contemplar en forma abstracta y el poder de trascender las limitaciones de tiempo y espacio, son poderes del cuerpo egoico y, puesto que todos los grupos egoicos, como ya se dijo, están controlados por algún Maestro, el desenvolvimiento de la conciencia egoica (cuando es reconocida conscientemente) indica contacto y acceso. Muchas personas inconscientemente hacen contacto con su alma y temporariamente tienen destellos de conciencia egoica; pero cuando el discípulo puede elevarse conscientemente, intensificar deliberadamente su vibración y transferir su polarización al cuerpo egoico, aunque sólo sea por un breve momento, puede saber entonces que vibra al ritmo del Maestro de su grupo. Ha establecido contacto. Puede ser que al principio no recuerde, en su cerebro físico, los detalles de dicho contacto; quizás no se dé cuenta de la apariencia del Maestro ni de las palabras que salieron de Sus labios. pero habiéndose ajustado conscientemente a la regla y penetrado en el silencio de los lugares elevados, la ley siempre se cumple y, por lo tanto, hizo contacto. Algunos discípulos conocen íntimamente a su Maestro en los planos internas y trabajan bajo Su dirección, pero pasan muchas vidas antes de que comprendan la ley y puedan construir deliberadamente, el canal de acceso, gracias al poder desarrollado en la meditación.

ACERCAMIENTO A LOS MAESTROS

Con el tiempo, la facilidad de contacto aumenta hasta el punto en que el discípulo puede, en cualquier momento, descubrir cuál es la voluntad de su Maestro y tener acceso a Su corazón.

Este quinto método, aunque no tan común, es conocido por algunos. Por el sonido el aspirante se da cuenta del éxito. El aspirante sigue su fórmula usual de meditación; persevera día tras día y estudia, en los tres planos, el trabajo que debe efectuar; eleva continuamente su vibración y realiza el esfuerzo necesario, uniendo todo esfuerzo interno a la vida externa de amoroso servicio. En alguna meditación se dará cuenta repentinamente de una nota musical, que parece resonar dentro de la cabeza o emanar del corazón. No será evocada por la entonación dela Palabra Sagrada, que cuando es emitida por el hombre en cierta clave puede provocar respuesta musical del Ego, sino que vendrá como resultado o culminación de la meditación, y el sonido de la nota vibrará dentro del centro tan nítidamente que jamás se olvidará. Ello también indica éxito. Ha hecho contacto con el Maestro y Él ha respondido emitiendo el tono del propio Ego del hombre. En realidad esto ha dado lugar a que el custodio del portal responda habitualmente al presunto aspirante a los misterios del grupo. Cuando el trabajo se hace debidamente el aspirante entonará la palabra de admisión en su propia clave o tono, tratando de dar la nota que evocará al Ego. El custodio responderá y entonará la respuesta en el mismo tono sonoro y pleno, y así, con el poder del sonido, vinculará al hombre con el Maestro que presidirá las ceremonias. Esto pone a cada miembro del grupo -por medio de su propio esfuerzo y del tercer factor, el custodio- en armonía con el Maestro. Con el tiempo esto se comprenderá mejor y se hará un constante esfuerzo para mantener la reverberación de la nota entre los que entran y los custodios del Umbral. Cuando se efectúa con perfección (algo imposible ahora), constituye una perfecta protección. Los grupos se organizarán, con el Maestro respectivo, de acuerdo a la formación egoica. La nota del grupo será conocida por quien custodia la entrada, no pudiendo entrar nadie que no emita la nota, ya sea en la octava superior o inferior. Esto es aplicable a los grupos que se consagran al desarrollo espiritual interno y que se ocupan directamente del trabajo de un Maestro, de sus estudiantes, discípulos o probacionistas afiliados. Otros grupos, formados de unidades diversas y bajo diferentes rayos y Maestros, custodiarán la puerta por otros métodos que serán revelados más adelante.

Cuando el estudiante oye esta nota musical interna durante la meditación, debe procurar registrarla y cultivar la facultad de reconocerla y utilizarla. Esto no resulta fácil al principio, pues el sonido es inesperado y demasiado breve para captarlo; pero con el tiempo ya medida que el discípulo obtiene una y otra vez la misma respuesta, puede comenzar a descubrir el método ya observar las causas que ponen la vibración en actividad.

Como ya he dicho, muchos son los métodos por los cuales el discípulo se da cuenta de su progreso en el sendero de acceso, y de entre estos muchos se han indicado cinco. Más adelante, cuando estén organizadas las Escuelas de Meditación, vigiladas conscientemente por un Maestro en el plano físico, se llevarán registros del tiempo y de los métodos de contacto y se obtendrá así mucho conocimiento. Para finalizar, quiero indicar que la tarea del discípulo consiste siempre en evocar respuesta, y que el momento de la respuesta depende de su celo en el trabajo, de su consagración al servicio y de sus deudas kármicas. Cuando merezca cierta respuesta se manifestará en sus estrellas, y nada podrá entorpecerla o demorarla. Tampoco nada puede realmente apresurarla; por la tanto, el discípulo no necesita perder el tiempo en lamentaciones por falta de respuesta. Su parte consiste en obedecer las reglas, ajustarse a las fórmulas establecidas, reflexionar, adherirse inteligentemente a las instrucciones prescritas y trabajar definida y vehementemente para prestar servicio a sus semejantes. Cuando haya hecho todo esto, cuando haya acumulado el necesario material vibratorio en los tres cuerpos inferiores, cuando los haya alineado con el cuerpo egoico (aunque no sea más que por un breve minuto), quizás repentinamente pueda ver, oír y sentir una vibración. y entonces por siempre podrá decir que la fe está fusionada con la visión y la aspiración se ha convertido en reconocimiento.

--------

DU KAN NEDLADDA HELA BOKEN FRÅN HÄR:

https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Brev om ockult meditation

Meditationens vetenskap som en mental tränningsteknik, praktiseras mer och mer överallt. Meditation är relaterad till strömmande energi, vars opersonliga och brinnande natur; Därför bör dess potentiella fara förstås och undvikas, och de tillämpade metoderna bör vara säkra och pålitliga. Denna bok avslöjar de grundläggande, allmänna och specifika faktorer som visar det grundläggande målet för meditationens vetenskap: världstjänst.

[knappfärg = ”blå” storlek = ”medium” länk = ”https://hermandadblanca.org/wp-content/uploads/2007/09/hermandadblanca_02_cartas_sobre_meditacion_ocultista.zip” target = ”blank”] Djwhal Khul - Brev om ockult meditation [/ knapp]

Nästa Artikel